top of page
Ieškoti
  • Writer's pictureAgne Raubaite

Nauja NVO Šiaulių mieste!

Atnaujinta: 2021-02-10

Atsižvelgdami į NVO situaciją Šiaulių mieste ir jausdami poreikį daugiau socialinių paslaugų telkti nevyriausybiniame sektoriuje, įkūrėme organizaciją, kurios tikslas - stiprinti NVO Šiaulių mieste, skatinti bendradarbiavimą ir gerosios patirties mainus, įgalinti pažeidžiamų grupių asmenis gauti reikalingiausias paslaugas ir dalintis informacija, kuri padėtų stiprėti silpniausiems visuomenės nariams.


Socialinę, psichologinę paramą bei švietimo ir kitas paslaugas teikianti asociacija „Socialinis hubas“ yra labdaros ir paramos teikėja asmenims, kurie priskiriami socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms.


Pagrindiniai asociacijos tikslai yra: vienyti nevyriausybines organizacijas bei skatinti jas įsitraukti į socialinę veiklą; teikti socialines, švietimo, kultūrines ir kt. paslaugas; vykdyti socialinį verslą, komercines veiklas, siekiant pritraukti lėšas asociacijos veikloms vykdyti.

Asociacijos veikla apima šias sritis:

· organizacinę (NVO ir kitų valstybinių sektorių bendradarbiavimas bei visuomeninių organizacijų kompetencijų bei gebėjimų stiprinimas)

· bendradarbiavimo (dalyvavimas komisijose, posėdžiuose, teikiant teisės aktų projektų pasiūlymus ir vertinimus, projektų įgyvendinimas, tarptautinis bendradarbiavimas rengiant ir įgyvendinant projektus)

· viešinimo (viešinimo kampanijų įgyvendinimas tiek vietiniu, tiek tarptautiniu mastu),

· socialinę (socialinės, psichologinės pagalbos teikimas socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusio amžiaus asmenims ir kt., pažeidžiamų socialinių grupių integracija ir teisių apsauga, pagalba fizinio smurto, fizinės ir seksualinės prievartos aukoms bei jų smurtautojams, rūpinimasis ekonomine socialiai pažeidžiamų asmenų gerove įgyvendinant skurdo ir nedarbo mažinimo priemones ir programas, darbas su nemotyvuotu ir socialinę atskirtį patiriančiu jaunimu, rūpinimasis lyčių lygybe bei žmogaus ir pilietinių teisių apsauga, kompleksinių paslaugų šeimai teikimas, socialinio verslo vykdymas tikslinėms socialiai pažeidžiamoms asmenų grupėms, nusikalstamumo prevencija)

· kultūrinę (nacionalinio, kultūrinio identiteto vystymas, savanoriškos veiklos organizavimas)

· švietėjišką veiklą (paskaitų, kampanijų, renginių organizavimas, mokymo programų kūrimas, specialistų kvalifikacijos tobulinimas, socialinių tyrimų, konferencijų organizavimas ir vykdymas, leidinių, metodinių priemonių ir kitų intelektualinių produktų kūrimas, vertinimas ir sklaida)

Asociacijos veikla pagrįsta Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų ir kitų įstatymų bei asociacijų įstatais.

8 peržiūros0 komentarų

Comentários


bottom of page